Already registered ? Log in
Farsta gravfältet

Farsta gravfältet


På en höjd omedelbart väster om fabriksområdet ligger ett gravfält med totalt 45 synliga gravanläggningar. Gravfältet är av gravarnas utseende att döma anlagt under yngre järnålder och med största sannolikhet är detta det förhistoriska Farsta gårds gravfält. Fem av gravarna undersöktes av Stockholms stadsmuseum 1941. De undersökta gravarna var förhållandevis fyndfattiga men ett antal järnnitar, lite brända ben, delarna av ett lerkärl samt fyra glaspärlor hittades. Av intresse är att två av gravarna visade sig innehålla öst-västligt orienterade kistgropar vilket kan vara ett tecken på att de som begravts här varit kristna. Detta daterar i så fall gravarna till övergången mellan järnålder och medeltid. I samband med undersökningen togs fosfatprover i åkermarken söder om gravfältet. Resultatet av proverna visade att platsen för det förhistoriska Farstas gårdsbebyggelse troligen finns här. Detta fick sin bekräftelse av de arkeologiska förundersökningar som gjordes på 1990-talet inför anläggandet av nytt bostadsområde i Farsta, då lämningar av hus från 800-talet till tidig medeltid hittades på kullen söder om gravfältet.

Technical information

Lat : 59.322867315201Lng : 18.378238677979
0 m
6 years